Gebruiksvoorwaarden van de website

Ver. 1.0 – 27/04/2023

 1. Over ons
  1. Wij zijn Soldo Software Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsregistratienummer 09233754. Ons hoofdkantoor is gevestigd te 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk. Ons BTW-registratienummer is GB204213566. Soldo Software Ltd levert de website in alle talen en voor alle markten.
 2. Gebruiksvoorwaarden
  1. Deze gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) leggen uit hoe u www.soldo.com en haar inhoud (Site) mag gebruiken. Deze Voorwaarden zijn van toepassing tussen Soldo Software Ltd (wij, ons of onze) en u, de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site (u of uw).
  2. U dient deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de Site te gebruiken. Door de Site te gebruiken of anderszins uw toestemming te geven, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken.
  3. Indien u diensten van de Site bestelt, zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing zoals hier uiteengezet.
  4. Als u vragen heeft over de Site, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected].
 3. Gebruik van de site
  1. Alle inhoud en informatie, en alle handelsmerken, logo’s, auteursrechten en andere intellectuele eigendommen die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van ons of hun respectievelijke eigenaars. Door deze Site te bezoeken gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 3.2 met betrekking tot de inhoud en informatie op de Site.
  2. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site stemt u ermee in om niet:
   1. de Site te gebruiken voor enig doel dat onwettig is onder enig toepasselijk recht of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden;
   2. geen fraude te plegen;
   3. virussen of malware of andere soortgelijke schadelijke softwarecode te verspreiden;
   4. deze Site gebruiken voor het promoten van ongevraagde reclame of het versturen van spam;
   5. communicatie van ons of een andere dienst of entiteit simuleren om identiteitsgegevens, verificatiegegevens of andere informatie te verzamelen (‘phishing’);
   6. delen van de Site te kopiëren (zoals door bots, robots of spiders die de Site “harvesten”), de werking van de Site te verstoren of anderen te beperken of te verhinderen de Site te gebruiken;
   7. de Site te gebruiken op een manier die de werking van onze Site of zaken of de website of zaken van een andere entiteit verstoort;
   8. op een manier die minderjarigen schaadt;
   9. onwettige activiteiten promoten
   10. pogingen om wachtwoord- of gebruikersverificatiemethoden te omzeilen
   11. onze Site misbruiken of aanvallen door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of enig ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is (zoals door middel van een denial-of-service aanval) te introduceren, of
   12. proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze Site is verbonden.
  3. Wij kunnen uw toegang tot de Site verhinderen of opschorten indien u zich niet aan deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving houdt.
 4. Registratie en wachtwoordbeveiliging
  1. Gebruik van de Site kan registratie vereisen, met name om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de Site.
  2. Wij zijn niet verplicht om iemand toe te staan zich bij de Site te registreren en wij kunnen te allen tijde registratie aan iedereen weigeren, beëindigen of opschorten.
  3. U bent verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.
  4. Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat er waarschijnlijk sprake is van een inbreuk op de beveiliging of misbruik van de Site via uw account of het gebruik van uw wachtwoord, kunnen wij u hiervan op de hoogte stellen en eisen dat u uw wachtwoord wijzigt, of kunnen wij uw account opschorten of beëindigen.
  5. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt als onderdeel van het registratieproces zal worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.
 5. Inbreukmakende inhoud
  1. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om accounts te verwijderen die op ongepaste wijze of in strijd met deze Voorwaarden worden gebruikt;
  2. Als u van mening bent dat inhoud die via de Site wordt verspreid of gepubliceerd ongepast, lasterlijk of in strijd met intellectuele eigendomsrechten is, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via de contactgegevens bovenaan deze pagina.
 6. Uw privacy en persoonlijke informatie
  1. Uw privacy en persoonlijke informatie zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid dat beschikbaar is op [link invoegen], waarin wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe en waarom wij dergelijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen in het geval u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonlijke informatie.
 7. Blogberichten
  1. De opvattingen die in elke blogpost worden geuit, kunnen de persoonlijke opvattingen van elke auteur zijn en weerspiegelen niet noodzakelijk onze opvattingen. Noch Soldo Group, noch de auteur garanderen de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in elke blogpost. Geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, wordt gedaan of gegeven door of namens Soldo Group, de auteur of enige andere persoon met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid of billijkheid van de informatie in een blogpost en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor dergelijke informatie.
 8. Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten in de Site en in alle tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat wordt ingediend op of toegankelijk is via de Site (Content) zijn eigendom van ons en onze licentiegevers.
  2. Wij en onze licentiegevers behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook), al dan niet geregistreerd waar ook ter wereld. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij er eigenaar van blijven en vrij zijn om ze naar eigen goeddunken te gebruiken.
  3. Niets in deze Voorwaarden verleent u enige wettelijke rechten op de Site of de Inhoud anders dan noodzakelijk voor uw toegang. U stemt ermee in geen kennisgevingen op de Site of de Inhoud (met inbegrip van kennisgevingen van intellectuele eigendom) aan te passen, te proberen te omzeilen of te verwijderen, en met name niet in enige digitale rechten of andere beveiligingstechnologie die in de Site of de Inhoud is ingebouwd of opgenomen.
  4. Gebruik door u van enig handelsmerk, dienstmerk of logo van Soldo Software Ltd of enige derde die op de Site of in de Content voorkomt, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft.
 9. Inzenden van informatie naar de site
  1. Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de Site veilig is, controleren wij niet actief of informatie die via de Site aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol is.
  2. Met uitzondering van persoonlijke informatie die zal worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid, garanderen wij niet dat informatie die via de Site aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk zal worden behandeld en kunnen wij deze op onbeperkte en gratis basis gebruiken zoals wij dat redelijkerwijs nodig achten.
 10. Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de site
  1. Wij proberen ervoor te zorgen dat de Site accuraat, up-to-date en vrij van bugs is, maar wij kunnen niet beloven dat dit zo zal zijn. Bovendien kunnen wij niet beloven dat de site geschikt is voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie op de Site is op eigen risico.
  2. Wij kunnen de toegang tot of de werking van de Site te allen tijde naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen.
  3. Alle Content is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die van belang kunnen zijn, maar is niet afgestemd op uw specifieke eisen of omstandigheden. Het is geen technisch, financieel of juridisch advies of enige andere vorm van advies en er mag voor geen enkel doel op worden vertrouwd. U dient altijd uw eigen onafhankelijke oordeel te gebruiken bij het gebruik van onze Site en de Inhoud ervan.
  4. Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is voor uw gebruik, beloven wij niet dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn of dat uw gebruik van de Site ononderbroken zal zijn.
 11. Hyperlinks en sites van derden
  1. De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere reclame en websites van derden dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Wij hebben geen controle over advertenties of websites van derden en aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor de inhoud, het materiaal of de informatie die zij bevatten. De weergave van een hyperlink of verwijzing naar een advertentie of website van een derde betekent niet dat wij de website, producten of diensten van die derde onderschrijven. Uw gebruik van een site van een derde kan worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden van die site van een derde en is op eigen risico.
 12. Onze verantwoordelijkheid tegenover u
  1. Als wij deze Voorwaarden schenden of nalatig zijn, zijn wij jegens u aansprakelijk voor voorzienbare verliezen of schade die u als gevolg daarvan lijdt. Met ‘voorzienbaar’ bedoelen we dat het op het moment dat deze Voorwaarden werden opgesteld duidelijk was dat dergelijk verlies of schade zou optreden of dat u en wij beiden wisten dat het redelijkerwijs zou kunnen optreden, als gevolg van iets wat wij deden (of nalieten te doen).
  2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die niet te voorzien was, verlies of schade die niet is veroorzaakt door onze tekortkoming of nalatigheid, of bedrijfsschade.
  3. Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die de wet ons niet toestaat uit te sluiten of te beperken.
 13. Gebeurtenissen buiten onze controle
  1. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien wij deze Voorwaarden niet naleven als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.
 14. Geen rechten van derden
  1. Niemand anders dan wij of u heeft enig recht om deze Voorwaarden af te dwingen.
 15. Wijziging
  1. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn niet geldig of hebben geen effect, tenzij schriftelijk door ons overeengekomen of aangebracht in overeenstemming met dit artikel 15.
  2. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze bijgewerkte Voorwaarden zullen worden weergegeven op de Site en door na dergelijke wijzigingen de Site te blijven gebruiken en bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan elke door ons aangebrachte wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren op dergelijke wijzigingen.
 16. Klachten
  1. Wij proberen eventuele geschillen met u snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden over ons bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze pagina.
  2. De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op deze Voorwaarden, hoewel u, als u elders woonachtig bent, het voordeel behoudt van alle verplichte bescherming die de wetten van dat land u bieden.
  3. Alle geschillen vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Dit betekent dat u kunt kiezen of u een vordering indient bij de rechtbanken van Engeland en Wales of bij de rechtbanken van een ander deel van het Verenigd Koninkrijk waar u woont.

Website Terms of Use

 1. About us
  1. We are Soldo Software Ltd, a company registered in England and Wales under company registration number 09233754. Our registered office is at 119 Marylebone Road, London, NW15PU, United Kingdom. Our VAT registration number is GB204213566. Soldo Software Ltd provides the website in all languages and for all the market.
 2. Term of use
  1. These terms of use (Terms) explain how you may use www.soldo.com and any of its content (Site). These Terms apply between Soldo Software Ltd (we, us or our) and you, the person accessing or using the Site (you or your).
  2. You should read these Terms carefully before using the Site. By using the Site or otherwise indicating your consent, you agree to be bound by these Terms. If you do not agree with any of these Terms, you should stop using the Site immediately.
  3. If you order any services from the Site, separate terms and conditions will apply as set out here.
  4. If you have any questions about the Site, please contact us by sending an email to [email protected]
 3. Using the site
  1. All content and information, and all trademarks, logos, copyrights and other intellectual property displayed on the Site is owned by us or their respective owners. By visiting this Site you agree to the conditions set out in cluse 3.2 with respect to the content and information on the Site.
  2. As a condition of your use of the Site, you agree not to:
   1. use the Site for any purpose that is unlawful under any applicable law or prohibited by this Terms of Use;
   2. commit any act of fraud;
   3. distribute viruses or malware or other similar harmful software code;
   4. use this Site for purposes of promoting unsolicited advertising or sending spam;
   5. simulate communications from us or another service or entity in order to collect identity information, authentication credentials, or other information (‘phishing’);
   6. copy portions of the Site (such as by bots, robots or spiders that “harvest” the Site), interfere with the functioning of the Site or restrict or inhibit any others from using the Site;
   7. use the Site in any manner that disrupts the operation of our Site or business or the website or business of any other entity;
   8. in any manner that harms minors;
   9. promote any unlawful activity;
   10. attempt to circumvent password or user authentication methods;
   11. misuse or attack our Site by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or any other material which is malicious or technologically harmful (such as by way of a denial-of-service attack), or
   12. attempt to gain unauthorised access to our Site, the server on which our Site is stored or any server, computer or database connected to our Site.
  3. We may prevent or suspend your access to the Site if you do not comply with these Terms or any applicable law.
 4. Registration and password security
  1. Use of the Site may require registration, particularly in order to access restricted areas of the Site.
  2. We are not obliged to permit anyone to register with the Site and we may refuse, terminate or suspend registration to anyone at any time.
  3. You are responsible for making sure that your password and any other account details are kept secure and confidential.
  4. If we have reason to believe there is likely to be a breach of security or misuse of the Site through your account or the use of your password, we may notify you and require you to change your password, or we may suspend or terminate your account.
  5. Any personal information you provide to us as part of the registration process will be processed in accordance with our Privacy Policy.
 5. Infringing content
  1. We will use reasonable efforts to delete accounts which are being used in an inappropriate manner or in breach of these Terms;
  2. If you believe that any content which is distributed or published by the Site is inappropriate, defamatory or infringing on intellectual property rights, you should contact us immediately using the contact details at the top of this page.
 6. Your privacy and personal information
  1. Your privacy and personal information are important to us. Any personal information that you provide to us will be dealt with in line with our Privacy Policy available at [insert link], which explains what personal information we collect from you, how and why we collect, store, use and share such information, your rights in relation to your personal information and how to contact us and supervisory authorities in the event you have a query or complaint about the use of your personal information.
 7. Blog Posts
  1. The views expressed in each blog post may be the personal views of each author and do not necessarily reflect our views. Neither Soldo Group nor the author guarantees the accuracy, adequacy or completeness of information provided in each blog post. No representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of Soldo Group, the author or any other person as to the accuracy and completeness or fairness of the information contained in any blog post and no responsibility or liability is accepted for any such information.
 8. Ownership, use and intellectual property rights
  1. The intellectual property rights in the Site and in any text, images, video, audio or other multimedia content, software or other information or material submitted to or accessible from the Site (Content) are owned by us and our licensors.
  2. We and our licensors reserve all our intellectual property rights (including, but not limited to, all copyright, trade marks, domain names, design rights, database rights, patents and all other intellectual property rights of any kind) whether registered or unregistered anywhere in the world. This means, for example, that we remain owners of them and are free to use them as we see fit.
  3. Nothing in these Terms grants you any legal rights in the Site or the Content other than as necessary for you to access it. You agree not to adjust, try to circumvent or delete any notices contained on the Site or the Content (including any intellectual property notices) and in particular, in any digital rights or other security technology embedded or contained within the Site or the Content.
  4. Use by you of any trade marks, service mark or logo of Soldo Software Ltd or any third party that appears on the Site or in the Content is strictly prohibited unless you have our prior written permission.
 9. Submitting information to the site
  1. While we try to make sure that the Site is secure, we do not actively monitor or check whether information supplied to us through the Site is confidential, commercially sensitive or valuable.
  2. Other than any personal information which will be dealt with in accordance with our Privacy Policy, we do not guarantee that information supplied to us through the Site will be kept confidential and we may use it on an unrestricted and free-of-charge basis as we reasonably see fit.
 10. Accuracy of information and availability of the site
  1. We try to make sure that the Site is accurate, up-to-date and free from bugs, but we cannot promise that it will be. Furthermore, we cannot promise that the Site will be fit or suitable for any purpose. Any reliance that you may place on the information on the Site is at your own risk.
  2. We may suspend or terminate access or operation of the Site at any time as we see fit.
  3. Any Content is provided for your general information purposes only and to inform you about us and our products and news, features, services and other websites that may be of interest, but has not been tailored to your specific requirements or circumstances. It does not constitute technical, financial or legal advice or any other type of advice and should not be relied on for any purposes. You should always use your own independent judgment when using our Site and its Content.
  4. While we try to make sure that the Site is available for your use, we do not promise that the Site will be available at all times or that your use of the Site will be uninterrupted.
 11. Hyperlinks and third-party sites
  1. The Site may contain hyperlinks or references to third party advertising and websites other than the Site. Any such hyperlinks or references are provided for your convenience only. We have no control over third party advertising or websites and accept no legal responsibility for any content, material or information contained in them. The display of any hyperlink and reference to any third party advertising or website does not mean that we endorse that third party’s website, products or services. Your use of a third party site may be governed by the terms and conditions of that third-party site and is at your own risk.
 12. Our responsibility to you
  1. If we breach these Terms or are negligent, we are liable to you for foreseeable loss or damage that you suffer as a result. By ‘foreseeable’ we mean that, at the time these Terms were formed, it was either clear that such loss or damage would occur or you and we both knew that it might reasonably occur, as a result of something we did (or failed to do).
  2. We are not liable to you for any loss or damage that was not foreseeable, any loss or damage not caused by our breach or negligence, or any business loss or damage.
  3. Nothing in these terms excludes or limits our liability for any death or personal injury caused by our negligence, liability for fraud or fraudulent misrepresentation, or any other liability that the law does not allow us to exclude or limit.
 13. Events beyond our control
  1. We are not liable to you if we fail to comply with these Terms because of circumstances beyond our reasonable control.
 14. No third-party rights
  1. No one other than us or you has any right to enforce any of these Terms.
 15. Variation
  1. No changes to these Terms are valid or have any effect unless agreed by us in writing or made in accordance with this clause 15.
  2. We reserve the right to vary these Terms from time to time. Our updated Terms will be displayed on the Site and by continuing to use and access the Site following such changes, you agree to be bound by any variation made by us. It is your responsibility to check these Terms from time to time to verify such variations.
 16. Complaints
  1. We will try to resolve any disputes with you quickly and efficiently. If you are unhappy with us, please contact us as soon as possible using the contact details set out at the top of this page.
  2. The laws of England and Wales apply to these Terms, although if you are resident elsewhere you will retain the benefit of any mandatory protections given to you by the laws of that country.
  3. Any disputes will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. This means that you can choose whether to bring a claim in the courts of England and Wales or in the courts of another part of the UK in which you live.